whitepanda
whitepanda

du -sh * | sort -rh | head 找出10个大文件*

个人简介
du -sh * | sort -rh | head 找出10个大文件*
  • 2016-10-17 21:07:42
  • 2020-01-18 13:46:37
  • 主页被访问次数: 21915